Kariyer

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

 

Web sitenizde bulunan kariyer başvuru formunu doldurmak suretiyle sizinle irtibat kurmaktayım. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince American Time Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Adım, soyadım, doğum tarihim, TC kimlik numaram, telefon numaram, elektronik posta adresim, mezun olduğum ya da okuduğum okul, bölüm ve sınıfım, okulumu bitirme derecelerim, çalışmakta olduğum işyerimle ilgili bilgilerimin;

 • İşe alım süreçlerinizde değerlendirmeniz;
 • American Time Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile franchise sözleşmesi imzalayan diğer dil okulu şubelerinin işe alım süreçlerinde değerlendirmeniz;

amaçlarıyla şirketiniz veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü ve kurumunuzca takdir edilecek süre boyunca saklanmasına, gereken iletişim faaliyetinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet alınan sms ve mailing firmalarıyla ve kayıtlarınızın saklandığı müşteri ilişkileri yazılımını yazan firmayla paylaşılmasına, tamamen özgür irademle hiçbir baskı altında kalmadan izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan şirketinizden bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, ahlak ve adaba aykırı verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve amacı dışında kullanılan verilerimle ilgili vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

 

KARİYER BAŞVURU FORMU KVKK AYDINLATMA METNİ


 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla American Time Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“ American Time”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, American Time tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • American Time’ın eleman arama ve işe alım süreçlerine fayda sağlamak
 • American Time’ın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • American Time’ın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması; 

 

II. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, amaçlar ile sınırlı olarak, bunların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gereken ölçüde ve sınırlı olmak kaydıyla;

 • Veri işleme faaliyetimizde bize destek sunan hizmet sunuculara,
 • American Time Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti ile franchise sözleşmesi yoluyla marka kullanım sözleşmesi yapmış olan diğer şubelere,

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli tüm tedbirler Şirket’imiz tarafından alınarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir:

 • American Time’ın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • Franchıse sözleşmesi ile marka kullanım hakkı tanınan şube temsilciliklerinin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

 

III. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, insan kaynakları faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından şirket merkezimize gelerek iş başvurusunda bulunmanız, internet sitemizde kariyer başvuru formu doldurmanız, e-posta yoluyla iş başvurusunda bulunmanız, suretiyle açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

American Time Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım.